Elverket vid Gustaf Wasasgata 11 har varit en kraftkälla för Ekenäs i över etthundra år. Först producerades huset elektricitet och nu producerar det kultur.

Staden beslöt i början av 1900-talet att bygga en egen ”Elektrisk central för Ekenäs stad”. Arkitekt Hjalmar Åberg fick i uppdrag att göra ritningar för byggnaden. Den uppfördes i jugendstil med röda tegel. För att ge fasaderna liv användes omväxlande puts och kalksandstegel. Det var en ståtlig industribyggnad.

Elproduktionen inleddes den 6 november 1909. Anläggningen producerade likström med ett dieselaggregat. Men elnätet i landet byggdes ut så småningom, och år 1927 började Lojo Elektricitet Ab leverera växelström till Ekenäs. Dieselaggregaten fungerade endast som reserv. De kopplades helt bort och såldes åren 1948-49. Huset blev kontor för staden elverk; i dag Ekenäs Energi.

Småningom kom kulturen in i bilden. Elverket finns i museikvarteret. I samband med att Ekenäs i början av 80-talet blev landskapsmuseum för Västnyland ställde stadens beslutsfattare utsikt att Elverket skulle renoveras och ställas till museets förfogande. Så blev dock inte fallet. Stadens ekonomi blev kärvare och medel kunde inte avsättas för husets renovering.

Tanken föddes att Pro Artibus skulle te hand om huset, och genom sin verksamhet stärka museikvarteret. Från tanke till handling gick projektet år 2002. Ekenäs Energi flyttade till nya utrymmen, och staden sålde Elverket till Svenska kulturfondens investeringsfond.

Svenska kulturfonden renoverade och byggde till Elverkets för Pro Artibus behov. Ett mål med arbetet, som planerades av arkitekt Kasper Järnefelt, var att återställa byggnadens gamla värdighet både utvändigt och invändigt. I huset fick stiftelsen sitt kansli, sin konservatorsateljé och Galleri Elverket.